Current Visitor

Selasa, 29 Mac 2011

PEMBATALAN PENGECUALIAN GANTl RUGI TERTENTU DAN DITETAPKAN (LAD)

Kementerian Kewangan melalui 'Surat  Arahan Perbendaharaan ' bertarikh 18 Mac 2011 dan no rujukan S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31/ Jld.30 SK.9 (3) telah menerangkan tentang peraturan 'Pembatalan Pengecualian Ganti Rugi Tertentu Dan Ditetapkan (Liquidated Ascertained Damages-LAD).

Antara Kandungan Surat Arahan Perbendaharaan tersebut adalah seperti berikut
  • Kerajaan mendapati sejak kebelakangan ini, projek-projek Kerajaan tidak dilaksanakan dengan memuaskan sepertimana yang ditetapkan dalam kontrak. Ini telah melewatkan penyampaian Kerajaan kepada rakyat dan meningkatkan kos projek, di samping menjejaskan imej Kerajaan. Olehyang demikian, kontraktor yang melaksanakan projek Kerajaan perlu memastikan projek disiapkan mengikut syarat-syarat kontrak yang ditetapkan. Sekiranya kegagalan di pihak kontraktor, kontraktor perlu menanggung risiko ke atas kegagalan pelaksanaan kontrak berkaitan.
  •  Bagi memastikan kontraktor juga mempunyai akauntabiliti ke atas kegagalan pelaksanaan projek disebabkan kesilapan kontraktor, Kerajaan memutuskan kemudahan tidak dikenakan LAD selama 3 bulan yang diberikan kepada kontraktor Bumiputera seperti yang ditetapkan dalam Perenggan 1 4 Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil. 8 Tahun 1995 ditarik balik. Sehubungan dengan itu, Perenggan 14 SPP Bil. 8 Tahun 1995 adalah dibatalkan.
  • Agensi juga diingatkan untuk melaporkan kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) sekiranya kontraktor yang dilantik gagal melaksanakan tanggungjawabnya selaras dengan peruntukan kontrak bagi tujuan disenaraihitamkan.
Untuk keterangan lanjut, boleh melayari pautan berikut http://www.treasury.gov.my/pekeliling/sap/sap2011-03-18.pdf

0 ulasan: