Current Visitor

Selasa, 15 November 2011

Perakuan Muktamad @ Final Account

Menurut Klausa 31, Borang JKR 203A versi 2007, pihak kontraktor adalah dikehendaki untuk mengemukakan segala butiran tuntutan bagi tindakan penyediaan perakuan muktamad kepada pihak klien tidak lebih 3 bulan daripada Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) dikeluarkan.

Sebagai contohnya jika CPC dikeluarkan pada 1 Januari 2011, pihak kontraktor mesti menghantar segala butiran tuntutan kerja tidak melebihi daripada 31 Mac 2011.

Sekiranya, pihak kontraktor gagal mengemukakan segala dokumen tersebut, pihak klien boleh menggunakan butiran yang sediaada. Tindakan ini boleh dianggap sebagai liabiliti yang ditanggung oleh pihak klien atau kerajaan adalah terlepas.

Dalam masa 3 bulan selepas tamat Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP) atau 3 bulan selepas pengeluaran Sijil Siap Memperbaiki Kecacatan (CMGD), satu perakuan muktamad atau 'final account' perlu dikeluarkan kepada pihak kontraktor mengikut mana yang terkemudian.

Bayaran keatas perakuan muktamad hanya boleh dilepaskan selepas pihak kontraktor mengemukakan 'Akuan Statutori' kepada Pegawai Penguasa (SO) projek tersebut.


0 ulasan: