Current Visitor

Khamis, 19 Julai 2012

Akaun Muktamad

1. Akuan muktamad ialah akaun yang di sediakan untuk menunjukkan pembayaran-pembayaran yang telah di buat termasuk membaiki kecacatan, tuntutan kerugian, atau perbelanjaan tambahan kepada kontraktor.

2. Akaun muktamad mestilah di sediakan secepat mungkin setelah kontraktor menunaikan obligasinya di bawah kontrak.


Peraturan Dan Prosedur:-
a. Akaun muktamad mestilah disediakan dan perakuan muktamad di sediakan dan di keluarkan tidak lewat dari 3 bulan selepas tamat tempoh tanggungan (liability) kecacatan atau 3 bulan selepas di keluarkan Perakuan Siap Membaiki Kecacatan, mengikut mana yang terkemudian.

b. Nilai kerja muktamad yang dilaksanakan dan bahan-bahan atau barang –barang yang di bekal oleh subkontraktor dan pembekal di namakan dan pemegang serahak, hendaklah di nyatakan secara berasingan dengan menggunakan lampiran A1, A2 dan A3 kepada Perakuan muktamad.

c. Akuan muktamad mestilah mengambil kira perkara-perkara berikut:-

i. Semua pelarasan jumlah harga kontrak untuk perubahan tuntutan kontraktor dan
pelarasan–pelarasan lain.

ii. Bayaran yang telah di bayar kepada kontraktor, subkontraktor dan pembekal di
namakan dan pemegang serah hak
iii. Potongan dari wang yang akan di bayar kepada kontraktor, khususnya kos
membaiki kecacatan di mana kontraktor gagal membaiki kecacatan dan amaun
kesusutan nilai kerja oleh sebab adanya kecacatan tersebut.

Pelarasan (Adjustment)Jumlah Harga Kontrak
Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak telah di perkenalkan untuk tujuan pelarasan jumlah harga kontrak. Jumlah harga kontrak mestilah di laraskan bagi mengambil kira sebarang tambahan atau kekurangan daripada jumlah harga kontrak.

Perkara-perkara yang menyebabkan jumlah harga kontrak perlu di laraskan adalah seperti berikut:-

a. Perubahan kepada kontrak

b. Tuntutan oleh kontraktor untuk kerugian dan/atau perbelanjaan tambahan.

c. Kos berkaitan dengan ujian kerja atau bahan binaan dan pendedahan kerja untuk
pemeriksaan.

d. Fee dan caj untuk sambungan tetap kepada pembetung awam, bekalan air, dan
elektrik tetap dan sambungan untuk pemindahan pembentungan dan bekalan air dan
elektrik.

e. Pengukuran semula kerja yang di ukur sementara di dalam senarai kuantiti.

f. Pelarasan wang kos prima dan wang peruntukan sementara.

g. Pelarasan bagi turun naik harga bahan-bahan binaan dan sebagainya.

Peraturan dan prosedur yang perlu di patuhi dalam penyedian Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak adalah seperti berikut:-
a. Satu perakuan pelarasan jumlah harga kontrak mestilah di sediakan dan di
keluarkan apabila jumlah harga kontrak perlu di laraskan. Ia meliputi perubahan
kerja.

b. Semua butir di dalam perakuan mestilah di isi dengan betul

c. Tarikh perakuan adalah tarikh P.P menandatangani perakuan tersebut.

d. Huraian mengenai pelarasan hendaklah jelas dan tepat.nombor rujukan perakuan

perubahan kerja mestilah di nyatakan.

e. Butir-butir pengiraan bagi pelarasan tersebut mestilah di lampirkan kecuali bagi
pelarasan yang disebabkan oleh kerja perubahan.

Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak mestilah di tandatngani oleh P.P dan salinan asal hendaklah di keluarkan kepada kontraktor. Salinan lain akan di edarkan kepada semua pihak yang tersenarai dalam perakuan termasuk pihak-pihak berikut:-

a. Akauntan kanan perbendaharaan atau badan berkuasa pembayaran lain.

b. Juruukur bahan dan pihak-pihak lain yang terlibat

0 ulasan: